รายงานการค้นหาอาจารย์‎
 
 
รายงานวันที่   ‎18  ‎กันยายน  ‎2564‎
 
 
Prof‎.‎Dr‎.   ‎Abdelaziz    BOURAS     ‎
 
 
คณะ  ‎ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎Ph‎.‎D‎.( ‎Computer Science ‎) ‎, ‎University Claude Bernard‎-‎Lyon     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎2098‎/‎2562‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎19  ‎สิงหาคม  ‎2562‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก‎
 
 
18‎.‎2‎.‎3‎, ‎20‎.‎4‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎4‎.‎4‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
การจัดการความรู้และนวัตกรรม‎
 
 
 
Dr‎.   ‎Alejandro  Saiz    Rivera     ‎
 
 
คณะ  ‎ วิทยาศาสตร์‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎Ph‎.‎D‎.( ‎Physics ‎) ‎, ‎Universidad Autonoma de Madrid     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎103‎/‎2564‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎01  ‎กรกฎาคม  ‎2564‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก‎
 
 
20‎.‎3‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎3‎.‎4‎, ‎20‎.‎4‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎4‎.‎4‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
ดาราศาสตร์‎
 
 
 
Prof‎.‎Dr‎.   ‎Amin    Hajitou     ‎
 
 
คณะ  ‎ แพทยศาสตร์‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎Ph‎.‎D‎.( ‎Biochemistry ‎) ‎, ‎University of Liege     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎41‎/‎2563‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎16  ‎มีนาคม  ‎2563‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก‎
 
 
20‎.‎3‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎3‎.‎4‎, ‎20‎.‎4‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎4‎.‎4‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
ชีวเคมี‎