รายงานการค้นหาอาจารย์‎
 
 
รายงานวันที่   ‎18  ‎กันยายน  ‎2564‎
 
 
Prof‎.‎Dr‎.   ‎Qinglian    Wen     ‎
 
 
คณะ  ‎ เทคนิคการแพทย์‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎Ph‎.‎D‎.( ‎Oncology ‎) ‎, ‎Sichuan University     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎04‎/‎2564‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎15  ‎มกราคม  ‎2564‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ‎
 
 
18‎.‎2‎.‎3‎, ‎20‎.‎4‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎4‎.‎4‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์‎
 
 
 
Prof‎.‎Dr‎.   ‎Zhirong    Zhong     ‎
 
 
คณะ  ‎ เทคนิคการแพทย์‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎Ph‎.‎D‎.( ‎Pharmaceutical ‎) ‎, ‎Sichuan University     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎21‎/‎2564‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎25  ‎กุมภาพันธ์  ‎2564‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ‎
 
 
18‎.‎2‎.‎3‎, ‎20‎.‎4‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎4‎.‎4‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์‎
 
 
 
ดร‎.   ‎เกรียงไกร    ชวาลสันติ     ‎
 
 
คณะ  ‎ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎วท‎.‎ด‎.( ‎วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ‎) ‎, ‎มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎768‎/‎2564‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎09  ‎มีนาคม  ‎2564‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ‎
 
 
18‎.‎1‎.‎2‎(‎1‎)‎, ‎18‎.‎1‎.‎2‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎3‎.‎1‎, ‎20‎.‎3‎.‎3‎(‎1‎)‎, ‎20‎.‎3‎.‎3‎(‎2‎)‎, ‎20‎.‎3‎.‎4‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
การวิจัยวิทยาศาสตร์สุขขภาพ‎