รายงานการค้นหาอาจารย์‎
 
 
รายงานวันที่   ‎20  ‎มกราคม  ‎2562‎
 
 
ดร‎.   ‎จิรประภา    วิภาษา     ‎
 
 
คณะ  ‎ วิทยาศาสตร์‎
 
สาขาวิชา ‎ชีววิทยา‎  ‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎Ph‎.‎D‎.( ‎Tropical Health ‎) ‎, ‎University of Queensland     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎1579‎/‎2558‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎11  ‎สิงหาคม  ‎2558‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ‎
 
 
21‎.‎1‎.‎4‎, ‎21‎.‎1‎.‎5‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
ชีววิทยา‎
 
 
 
ดร‎.   ‎จีรัง    ว่องตระกูล     ‎
 
 
คณะ  ‎ วิทยาศาสตร์‎
 
สาขาวิชา ‎ชีววิทยา‎  ‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎ปร‎.‎ด‎.( ‎อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ‎) ‎, ‎มหาวิทยาลัยมหิดล     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎0918‎/‎2559‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎28  ‎เมษายน  ‎2559‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ‎
 
 
21‎.‎1‎.‎4‎, ‎21‎.‎1‎.‎5‎, ‎21‎.‎2‎.‎3‎, ‎21‎.‎2‎.‎5‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
ชีววิทยา‎
 
 
 
ดร‎.   ‎ชัยอาทิตย์    อิ่นคำ     ‎
 
 
คณะ  ‎ เกษตรศาสตร์‎
 
สาขาวิชา ‎พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์‎  ‎
 
 
การศึกษา   ‎  ‎วท‎.‎ด‎.( ‎พืชสวน ‎) ‎, ‎มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ‎
 
 
เลขที่คำสั่ง  ‎3372‎/‎2558‎
 
 
วันที่แต่งตั้ง   ‎19  ‎ตุลาคม  ‎2558‎
 
  
 
ประเภทอาจารย์    ‎อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ‎
 
 
21‎.‎1‎.‎3‎, ‎21‎.‎1‎.‎4‎, ‎21‎.‎1‎.‎5‎, ‎21‎.‎2‎.‎3‎, ‎21‎.‎2‎.‎5‎
 
 
คุณสมบัติ ‎
  
  
 
สาขาที่สอน‎
 
 
พืชสวน‎