ประกาศ
 
 

- สำเนา -


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
--------------------------

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร การสมัคร การประกาศผล ฯลฯ ดังต่อไปนี้

การรับเข้าศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท

          - รับจากผู้สมัครทั่วไป
          - รับจากผู้สมัครตามความต้องการของส่วนราชการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา

          1. คุณวุฒิของผู้สมัคร


                     1.1. ระดับปริญญาเอก
                                สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน การศึกษาและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ดังนี้
                                1.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อและมีพื้นความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือ
                                1.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดี หรือ
                                1.1.3 ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีผลการเรียนและหรือการวิจัยตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ


                     1.2 ระดับปริญญาโท
                               สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
                               สำหรับผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ จะศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้โดย ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชานั้น

                                           1.3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
                               สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี หรือ หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

          2. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
          3. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
          4. กรณีที่ผู้สมัครมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถาบันการศึกษาอื่นในขณะสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ในวันรายงานตัวหากยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษา โดยยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเดิม มหาวิทยาลัยจะให้รายงานตัวแบบมีเงื่อนไข และการรายงานตัว เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาเดิมแล้ว
          5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด
          6. สำหรับผู้สมัครตามความต้องการของส่วนราชการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาจาก ส่วนราชการต้นสังกัด และส่วนราชการต้องส่งรายชื่อตามลำดับความต้องการและสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างช้า ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสมัคร การสอบ และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้

คุณสมบัติที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา
           ดูรายละเอียดในคู่มือการศึกษา หรือที่ โหลดที่นี่

คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
          นอกจากคุณสมบัติทั่วไป และหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดแล้ว ผู้สมัครบางสาขาวิชาจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะ ตามที่สาขาวิชากำหนดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสาขาวิชา

การขายใบสมัคร

          1. กำหนดการขายใบสมัคร
                  - ทางไปรษณีย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 - 30 ธันวาคม 2554
                  - ที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 - 15 มกราคม 2555
                  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 (ไม่พักเที่ยง) เปิดจำหน่ายวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ
                  - ร้านหนังสือดวงกมล (เชียงใหม่ ,ลำปาง ,เชียงราย) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 - 15 มกราคม 2555
                  - ศูนย์หนังสือจุฬา (กรุงเทพ)วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 - 10 มกราคม 2555


          2. ใบสมัครและคู่มือจำหน่ายในราคา
                  - ซื้อด้วยตนเอง ราคาชุดละ 100 บาท ที่บัณฑิตวิทยาลัย
                  - ซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 150 บาท (สั่งซื้อได้เฉพาะที่บัณฑิตวิทยาลัย)

          3. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์

                 - ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อใบสมัคร โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “ นางวีณา พิมสาร ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 ”หรือชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 667-3-00622-9 เข้าบัญชีในนามของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเสียค่าบริการผ่านธนาคาร 20 บาทได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2554 ส่งจดหมายสั่งซื้อใบสมัครพร้อมธนาณัติหรือสำเนาใบโอนเงินธนาคารถึง

                                                                                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                                                                                           สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                                           อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

                                                                                           (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า สั่งซื้อใบสมัคร และระบุชื่อที่อยู่ของผู้สั่ง)

                 - กรณีส่งเงินค่าซื้อใบสมัครไม่ครบตามจำนวน บัณฑิตวิทยาลัยจะ ไม่จัดส่งใบสมัครและคู่มือการสมัครให้และจะส่งเงินคืน

การสมัคร

          - สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 - 30 ธันวาคม 2554
          - สมัครทาง internet วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 - 20 มกราคม 2555
          - สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 7 - 15 มกราคม 2555     ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.(ไม่พักเที่ยง)

          1. สมัครทางไปรษณีย์
                 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท
โดยใช้ ธนาณัติสั่งจ่าย “ นางวีณา พิมสาร บัณฑิตวิทยาลัย ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 ” หรือชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 667-3-00622-9 เข้าบัญชีในนามของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ โดยเสียค่าบริการผ่านธนาคาร 20 บาท และส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

                                                                             ส่งถึง
                                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                                                                    สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

                                                                                          ไม่ช้ากว่าวันที่ 30 ธันวาคม 2554

โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา ณ ที่ส่งเป็นเกณฑ์


          กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM สามารถโอนได้เฉพาะตู้ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น โดยเลือกประเภทการชำระค่าสินค้าและบริการ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 667-3-00622-9 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
          กรณีส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน หรือกรอกข้อความในใบสมัครไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งผู้สมัครทราบเพื่อส่งหลักฐานหรือค่าสมัครเพิ่มเติม
          หากผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ช้ากว่าวันที่ 30 ธันวาคม 2554 บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่รับพิจารณา และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครรวมทั้งค่าสมัคร


          2.สมัครทาง internet
ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตรมคำแนะนำที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยได้รับหลักฐานประกอบการสมัครและค่าสมัคร จำนวน 350 บาท จากผู้สมัครเรียบร้อยแล้วใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้ผุ้สมัครทางไปรษณีย์                  สมัครได้ที  http://www.grad.cmu.ac.th โดยส่งหลักฐานการสมัครและค่าสมัคร
                                                                             ส่งถึง
                                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                                                                    สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
                                                                    (วงเล็บมุมซองว่าหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง Internet)

                 การสมัครทาง internet สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 667-3-00622-9 เข้าบัญชีในนามของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเสียค่าบริการผ่านธนาคาร 20 บาท และส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
                 กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM สามารถโอนได้เฉพาะตู้ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น โดยเลือกประเภทการชำระค่าสินค้าและบริการ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 667-3-00622-9 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์


         3. สมัครด้วยตน
                 ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ฝ่ายรับสมัคร ตึกสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อในช่องผู้สมัครให้เรียบร้อย


          4.ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา จะต้องตรวจสอบกำหนดวันสอบของแต่ละสาขาวิชาไม่ให้ตรงกันและต้องไม่เป็นสาขาวิชาที่มีข้อห้ามในการสมัคร
                   การสมัครในแต่ละสาขาวิชาให้ใช้ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร สาขาวิชาละ 1 ชุด (ไม่ใช้ร่วมกัน)

หลักฐานประกอบการสมัคร

         1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 2 ฉบับ (ยกเว้นการสมัครทาง Internet)
         2. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร
         3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง) จำนวน 2 ฉบับ กรณี ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ
         4. สำเนาหลักฐานการศึกษา

ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร

         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript)ระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จำนวน 2 ชุด

ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร
         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript)ระดับปริญญาตรี ที่เรียนมาจนถึงภาคเรียนหลังสุด จำนวน 2 ชุด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี แล้ว จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร

         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จำนวน 2 ชุด
ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ปีการศึกษา 2552 จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร
          - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ที่เรียนมาจนถึงภาคเรียนหลังสุด จำนวน 2 ชุด
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร
          - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) ระดับปริญญาโท ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จำนวน 2 ชุด
ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร
          - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) ระดับปริญญาโท ที่เรียนมาจนถึงภาคเรียนหลังสุด จำนวน 2 ชุด
          - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) ระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จำนวน 2 ชุด
ระดับปริญญาเอก
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร

         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript)ระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จำนวน 2 ชุด

ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร
         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript)ระดับปริญญาตรี ที่เรียนมาจนถึงภาคเรียนหลังสุด จำนวน 2 ชุด

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร
         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript)ระดับปริญญาโท ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จำนวน 2 ชุด

ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ในวันสมัคร
         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript)ระดับปริญญาโท ที่เรียนมาจนถึงภาคเรียนหลังสุด จำนวน 2 ชุด
         - สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript)ระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จำนวน 2 ชุด

         5. หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ของ TOEFL , IELTS , TEGS หรืออื่น ๆ จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
         6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
         7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
         8. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
          *** ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ***

การพิจารณาใบสมัคร

         1. ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดรวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่อไป
         2. กรณีที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา
         3. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร เช่น สาขาวิชา แผนการศึกษา ฯลฯ ให้ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ รับผิดชอบหากผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด
         4. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและได้รับใบเสร็จรับเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก กรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกการสมัครหลังจากบัณฑิตวิทยาลัยได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้

วันสอบคัดเลือก
         ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ในคู่มือการสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          การเข้าสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ ใช้ร่วมกับบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้

วันประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย
          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ และที่ website : http://www.grad.cmu.ac.th
          บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกไปยังผู้สมัครสอบทุกคน สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองผลการสอบให้พร้อมกับการแจ้งผล

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
         ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (Test of English for Graduate Studies TEGS) ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943751-3 หรือ www.li.cmu.ac.th หรือ e-mail:li@cmu.ac.th และสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ตามกำหนดวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด

การรายงานตัว
         ผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จะต้องไปรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
         การรายงานตัวเป็นนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนำมายื่นต่อฝ่ายรับรายงานตัวภายในวันและเวลาที่ระบุไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยหากหลักฐานประกอบการรายงานตัวไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา

สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2554
         กรณีที่ยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษา ได้ทันในวันรายงานตัว มหาวิทยาลัยจะให้รายงานตัวแบบมีเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว และนำหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษามายื่นเป็นหลักฐาน
         ** กรณีที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถรายงานตัวได้ แต่ต้องเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคปกติ กับสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคพิเศษเท่านั้น การรายงานตัวในสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคปกติ กับ ภาคปกติ หรือเปิดสอนภาคพิเศษกับภาคพิเศษจะไม่สามารถทำได้

หลักฐานประกอบการรายงานตัว มีดังนี้
         1. บัตรระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท ต้นฉบับ ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
         2. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีที่สมัคร ให้ส่งบัตรระเบียนถาวร Transcript) ฉบับสมบูรณ์ระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ต้นฉบับที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาพร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
                  กรณีที่สถาบันการศึกษาไม่สามารถออกบัตรระเบียนถาวร (Transcript) ได้ทันในวันรายงานตัวให้ใช้หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษามายื่นเป็นหลักฐาน และเมื่อได้รับบัตรระเบียนถาวร (Transcript) แล้วให้นำมายื่นต่อฝ่ายรับรายงานตัวโดยทันที
         3. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป และเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
         4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) จำนวน 2 ฉบับ
         5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป สาขาเวชกรรม 1 ฉบับ
         6. หลักฐานการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ สำหรับข้าราชการที่ลาศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ

              1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
              2. สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
              3. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

         7. ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในวันรายงานตัว ซึ่งแยกเป็นค่าธรรมเนียมตามรายการดังนี้

                                                                  ภาคปกติ               ภาคพิเศษ
- ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                     1,000 บาท           1,000 บาท
- ค่าประกันของเสียหาย                                400 บาท           1,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการรายงานตัว               250 บาท               250 บาท
- ค่าเอกสารลงทะเบียน                                200 บาท               200 บาท
รวม                                                        1,850 บาท            2,450 บาท

         สำหรับบางสาขาวิชาที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.cmu.ac.th) นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่สาขาวิชากำหนด และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้